Seminarieprogram

Samma program bägge dagar

09.30-10.15 Hur kan vi möta utmaningarna inom framtidens äldreomsorg? 
HMC HjälpmedelCenter Sverige, Kicki Reifeldt & Erik Larson
Med ökande antal äldre och färre personal inom äldreomsorgen måste vi tänka nytt
för att klara stundande utmaningar. Vår föreläsning kommer att handla om hur vi kan skapa förutsättningar för personalen att orka stanna i yrket bland annat med ett arbetssätt som minskar arbets-tyngden och den fysiska insatsen vid förflyttningarna. Ett arbetssätt som upprätthåller/förbättrar vårdtagarens kognitiva och fysiska funktioner så att vårdbehovet fördröjs/minimeras. Vi visar också hur miljön runt patienten kan anpassas med hjälpmedel så att fler förflyttningar kan utföras på ett säkert och skonsamt sätt med ibland bara en person som stöd.
Jag tror helt enkelt att vi med hög kompetens i förflyttningskunskap kan bidra med flera pusselbitar som krävs för en bättre hälsa hos såväl vårdpersonalen som hos vårdtagaren i framtidens äldreomsorg.

11.15-12.00 Tillsammans för patientsäkerheten -utan din anmälan vet vi inte
Läkemedelsverket, Marie Mathiasson och Erika Rönnblom Hållén
Hälso- och sjukvårdens anmälningar om negativa händelser och tillbud stärker patientsäkerheten genom att de bidrar till arbetet för säkra, ändamålsenliga och användarvänliga medicintekniska produkter.
Läkemedelsverket har tillsynsansvar för medicintekniska produkter och dess tillverkare. Läkemedelsverket övervakar tillverkares arbete med utredningar och eventuella vidtagna åtgärder.                                                                                                                       

13:00-13:45 Hjälpmedelsförsörjning när krisen kommer
SODEXO, Joachim Hilding, Affärsområdeschef 

Pandemin och det nya säkerhetsläget i Europa har förändrat vår syn på hur sårbart vårt samhälle är. Våra kunder inom kommuner och regioner har tillsammans med oss sökt svar på hur man får en god beredskap att kunna erbjuda hjälpmedelsförsörjning i kristider. Vi har tillsammans med några kommuner arbetat fram en modell för hur detta ska gå till. Joachim Hilding, Affärsområdeschef för Sodexo Hjälpmedelsservice, beskriver utmaningarna och möjligheterna med denna modell tillsammans med en eller flera kundrepresentanter
15:15-16:00
My Andersson, Rehabiliteringsmedicin SUS
My kommer att dela med sig av sin resa från att drabbas av en ryggmärgsskada mitt i livet 23 år gammal. Från rehabiliteringen, hur hon lärde sig leva med en bestående funktionsnedsättning samt var hon är i livet idag med bland annat ett unikt arbete som Norrbottens enda Rehabinstruktör. Sen såklart i sann hjälpmedelsmässa anda så kommer hon delge vikten av hjälpmedel för henne då och nu.